Browsing: Vishnu

Vishnu sahasranamam lyrics in tamil pdf ஸுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஸஸிவர்ணம் சதுர்புஜம்ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஸாம்தயே (1) யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஸ்ஸதம்விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம்…

vishnu sahasranamam lyrics in english pdf Poorva Pitika Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam |Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye || Vyasam vasistha-naptaram…