Homeகடவுள்கள்1008 Ganesha Namah in English pdf | GANESH SAHASRANAAM {1008 Names}

1008 Ganesha Namah in English pdf | GANESH SAHASRANAAM {1008 Names}

1008 Names of Ganesha | Ganesh 1008 names in English | Sahasranama

1008 names of ganesha in english 1008 names of ganesha pdf 1008 names of ganesha with meaning ganesh sahasranama pdf 1008 names of ganesha in tamil 1008 names of ganesha for baby boy 1008 names of ganesha in telugu 1008 names of ganesha in gujarati 1008 names of ganesha in english 1008 names of ganesha pdf 1008 names of ganesha with meaning ganesh sahasranama pdf 1008 names of ganesha in tamil 1008 names of ganesha for baby boy 1008 ganesha namah in english word 1008 ganesha namah in english pdf 1008 ganesha namah in english translation

Om Aabhiruprakaraya Namah
Om Aaghnashaya Namah
Om Aahantasaunhitaya Namah
Om Aakhoketanaya Namah
Om Aakho Maha Rathaya Namah
Om Aamast Visargantpadeshoopari-Kirtitay- A Namah
Om Aamodamodjanaya Namah
Om Aanavilaya Namah
Om Aanodaya Namah
Om Aanpayaya Namah
Om Aanve Namah
Om Aasatye Namah
Om Aashtadashalipiyashti-Msamisth- Anyankovidaya Namah
Om Aashtadashdvippatye Namah
Om Aashtayeaishwariyapradaykaya Namah
Om Aastabhairavsevvyaya Namah
Om Aastachakrasphuranmurtye Namah
Om Aastadashapurankrute Namah
Om Aastadashosdhisrustye Namah
Om Aastadashvidhismrutaya Namah

Om Aastadravyahavimpriyaya Namah
Om Aastamatrusamavrutaya Namah
Om Aastamurtibhrute Namah
Om Aastamurtidheyamurtye Namah
Om Aastangyogphalbhuve Namah
Om Aastaphitopphitshriye Namah
Om Aastaprakurtikarnaya Namah
Om Aastashaktisamrudhishriye Namah
Om Aastashastimahatrithshektra-Bhairavbhavanaya Namah
Om Aastashitisahastrayadhmahar-Shistotrayanitrataya Namah
Om Aastatrinshatkalanatve Namah
Om Aastavasuvandhaya Namah
Om Aastpatrabujasanaya Namah
Om Aaudyatdhuraya Namah
Om Aaunatyaniswanaya Namah
Om Aaunshakaya Namah
Om Abhibhoomyagribalghnyaya Namah
Om Abhirvey Namah
Om Achetnaya Namah
Om Adharaya Namah

Om Adharpithaya Namah
Om Adhar Radheya Namah
Om Adhishtavavasundhraya Namah
Om Adrupbhyo Namah
Om Advetaya Namah
Om Aghoraya Namah
Om Agnaye Namah
Om Agneyakrasomdrushe Namah
Om Ahachutaya Namah
Om Ahangkrutye Namah
Om Aharnisham Namah
Om Airavatadisvaarsha Varnavarnpriyaya Namah
Om Aishwarayaya Namah
Om Aishwariam Nidhye Namah
Om Ajaayaya Namah
Om Ajitachirtpabjaya Namah
Om Ajramaraya Namah
Om Ajrapratyegranayanaya Namah
Om Akshamaladharaya Namah
Om Aksharya Namah
Om Akshayaya Namah

Om Alampataya Namah
Om Amalaya Namah
Om Amitaya Namah
Om Amoghsiddhye Namah
Om Amritabidh Kruvasaya Namah
Om Amritay Namah
Om Anaamyaya Namah
Om Anadharaya Namah
Om Ananakaraya Namah
Om Anandaya Namah
Om Anantaanantsukhdaya Namah
Om Anantantant Soukhya Daya Namah
Om Anantatmane Namah
Om Anantdrustaya Namah
Om Anantshriye Namah
Om Ankushayasurnagana Namah
Om Ankushayasurvidhivisham Namah
Om Apramitanaya Namah
Om Apratiryaya Namah
Om Apratkaraya Namah
Om Apremaya Namah
Om Arnavodaraya Namah
Om Arthdaya Namah
Om Asha Purkaya Namah
Om Audharyanidhye Namah
Om Avighaya Namah
Om Avyaya Namah
Om Ayaktalakshanaya Namah
Om Ayaktaya Namah
Om Ayanaya Namah
Om Ayogaya Namah
Om Ayurvedaya Namah

Om Baalkelikutuhaline Namah
Om Baanarchitangiyigulaya Namah
Om Baline Namah
Om Bhaalchandraya Namah
Om Bhadraya Namah
Om Bhagnavamardaya Namah
Om Bhagtisulabhaya Namah
Om Bhagvataya Namah
Om Bhagwate Namah
Om Bhairavshasanaya Namah
Om Bharati Sundari Nathaya Namah
Om Bhargaya Namah
Om Bhaumaya Namah
Om Bhavodbhavaya Namah
Om Bhavyaya Namah
Om Bhimaya Namah
Om Bhogaya Namah
Om Bhogdabhushitasanaya Namah
Om Bhogdayinikantimanditaya Namah
Om Bhogmadmatmanoramaya Namah
Om Bhoopatye Namah
Om Bhootalyaya Namah
Om Bhootaya Namah
Om Bhootebhyo Namah
Om Bhoovanpatye Namah
Om Bhramanaspatye Namah
Om Bhramanaya Namah
Om Bhrinanadayagrayachitkaraya Namah
Om Bhruhaspatye Namah
Om Bhrumdhyasansthithkaraya Namah
Om Bhukimuktiphalpradaya Namah
Om Bhutibhushananaya Namah
Om Bhutidaya Namah
Om Bhuve Namah
Om Bhyaphaya Namah
Om Bijipurine Namah
Om Bodhaya Namah
Om Brahmachaarine Namah
Om Brahmadkumbhaya Namah
Om Brahma Murghane Namah
Om Brahmandavalimekhalaya Namah
Om Brahmane Namah
Om Brahmarchitpadaya Namah

Om Brahmavidyamadotkaya Namah
Om Brahmne Namah
Om Brihutbhujaya Namah
Om Buddhaya Namah
Om Buddhipriyaya Namah
Om Budhaya Namah
Om Chakrapanye Namah
Om Chandaya Namah
Om Chandeswar Surude Namah
Om Chandishaya Namah
Om Chandodurlakshaya Namah
Om Chandse Namah
Om Chandvighrahaya Namah
Om Chand Vikramaya Namah
Om Chandvopuse Namah
Om Characharpatye Namah
Om Chatrumshastayarnaninetre Namah
Om Chatudarshadividyadhyaya Namah
Om Chatudarshajagatprabhave Namah
Om Chatudarshamanuprabhave Namah
Om Chatunishtrashanmamahri-Daya Namah
Om Chaturbhaharve Namah
Om Chaturbhurjaya Namah
Om Chaturlakshajappritaya Namah
Om Chaturlakshprakashitaya Namah
Om Chaturmukhaya Namah
Om Chaturnarvatimantratmane Namah
Om Chaturshitilakshanajivana-Dehs- Ansthitaya Namah
Om Chaturtamane Namah
Om Chaturthi Pujan Pritaya Namah
Om Chaturthi Tithi Sambhavaya Namah
Om Chaturvarnashramashraya Namah
Om Chatushendravardaya Namah
Om Chatushshashtimahasiddhiyogi Nivrindhvanditaya Namah
Om Chatushshastikalridhye Namah
Om Chatu Virdhav Chovrutti Parivruttipravartkaya Namah

Om Chatuvirdhopayamayaya Namah
Om Chatuvirshatitatvatmane Namah
Om Chilyombhalaya Namah
Om Chintamani Charvanlalsaya Namah
Om Chintamanidvipatye Namah
Om Chitrangdashyamdashnaya Namah
Om Chutkalikabhrute Namah
Om Chutkalikabhrute Namah
Om Daatre Namah
Om Dakinishaya Namah
Om Daksha Yadhapramathnaya Namah
Om Dakshinimamaheswaraya Namah
Om Damraya Namah
Om Dandbhrute Namah
Om Dandnayakaya Namah
Om Danvamohananaya Namah
Om Dashabhujaya Namah
Om Dashadhayaya Namah
Om Dashadikapativanditaya Namah
Om Dashapranaya Namah
Om Dashasahastraphanbhriphani-Raajkrutasanaya Namah
Om Dashashavyapivigrahaya Namah
Om Dashatmakaya Namah
Om Dashendriyaniyaamkaya Namah
Om Dashksharmahamantraya Namah
Om Dasrajaanokaya Namah
Om Dattaprabhinnabhramalaya Namah
Om Dattasaumukhasumukhaya Namah

Om Daya Vatye Namah
Om Devartha Nrugjakrutye Namah
Om Devdevaya Namah
Om Devendrashikhaye Namah
Om Devtrate Namah
Om Dhakkaaninadmuditaya Namah
Om Dhandaya Namah
Om Dhandhanyapatye Namah
Om Dhanurvvedaya Namah
Om Dhanyaya Namah
Om Dhanyekprakataya Namah
Om Dharmapadaya Namah
Om Dharnidharaya Namah
Om Dhaukaya Namah
Om Dhirshuraya Namah
Om Dhritdpalaya Namah
Om Dhruvaya Namah
Om Dhumravaranaya Namah
Om Dhundi Vinayakaya Namah
Om Dhurjaya Namah
Om Dhyanaya Namah
Om Dhyanparayana Namah
Om Dhyeyaya Namah
Om Digambaraya Namah
Om Dindimpriyaya Namah
Om Dindimundaya Namah
Om Diva Namah
Om Divyastranaprayogride Namah
Om Divya Vibhayaya Namah
Om Dorhagyanaashinanaya Namah
Om Drastamlagnadvipghataya Namah
Om Dravinishakti Satkrutaya Namah
Om Dudirmithrite Namah
Om Dukhbhanjankarkaya Namah

Om Dumu Namah
Om Durjaya Namah
Om Duswapnahrite Namah
Om Dvipanchasdvapushrenye Namah
Om Dwadashdandadodarndaya Namah
Om Dwadshantaniketanaya Namah
Om Dwandantitaya Namah
Om Dwatrishatbhairavadhishaya Namah
Om Dwayatigaya Namah
Om Dwematuraya Namah
Om Dwi Bhujaya Namah
Om Dwidnaya Namah
Om Dwipvakshakaya Namah
Om Dwirdaya Namah
Om Dwi Rupaya Namah
Om Dyatavimardanaya Namah
Om Dyattya Vaarnadarnaya Namah
Om Ecchashaktidharya Namah
Om Edhithakhilamsshrreyaya Namah
Om Eeshan Putraya Namah
Om Ehikamushkimpradaya Namah
Om Ejitakhildyashriye Namah
Om Ekadashadibhirudremstutaya Namah
Om Ekadashaksharaya Namah
Om Ekagradhiye Namah
Om Ekanekswaroopdhrushe Namah
Om Ekar Pitha Madhyasaya Namah
Om Ekashdharaya Namah
Om Ekashparanarayanaya Namah
Om Ekasmaye Namah
Om Ekdrishtaya Namah
Om Ekpaadkrutasmaya Namah
Om Ekvinshayapunse Namah
Om Ekvinshtangullipallavaya Namah
Om Ekviraya Namah
Om Erambhdasmunmeshaya Namah
Om Erawatnibhannaya Namah
Om Eshaanmurghne Namah
Om Fannum Namah
Om Gadadhraya Namah
Om Gadya Gaan Priyaya Namah
Om Gadya Padya Surdharnavaya Namah
Om Gahanaya Namah
Om Gajanaya Namah
Om Gajkarnakaya Namah
Om Gajpatidwajine Namah
Om Gajvakraya Namah
Om Ganachandasamashraya Namah

Om Ganadhipaya Namah
Om Ganadhirajaya Namah
Om Ganadhyakshaya Namah
Om Gandharvaya Namah
Om Ganeshwarai Namah
Om Gangajaya Namah
Om Gankridya Namah
Om Gannathaya Namah
Om Ganpaya Namah
Om Garbhadoshghne Namah
Om Garjaya Namah
Om Gasthaya Namah
Om Gaurinandanaya Namah
Om Gaurisukahaya Namah
Om Gauri Tej Bhuve Namah
Om Geetgirvanapurvajaya Namah
Om Ghantaghargharikamaline Namah
Om Gharmagharmeshtaya Namah
Om Ghataye Namah
Om Ghatodharaya Namah
Om Ghrunye Namah
Om Ghuabdhisyay Namah
Om Ghuyagamanirupitaya Namah
Om Ghuyhaya Namah
Om Ghyachaarrataya Namah
Om Giridrekardaya Namah
Om Girivashmarne Namah
Om Grahatshardashnaya Namah
Om Gudagulphaya Namah
Om Gunadhayaya Namah
Om Gunine Namah
Om Gurorgurve Namah
Om Gurugmavahaya Namah
Om Guru Guptapadya Namah
Om Halekhamantramadhyagaya Namah
Om Harine Namah
Om Harshaya Namah
Om Hastipisachisaya Namah
Om Havanaya Namah
Om Havsaya Namah
Om Havyakavyabhuje Namah
Om Havyaya Namah
Om Hayrambhaya Namah
Om Horayaye Namah
Om Hrasvanetratraya Namah
Om Hripadayalanirshalaya Namah
Om Hripadmakarnikashaliviyatkelisarvovaraya Namah
Om Humbijaya Namah

Om Hu Namah
Om Hutatpriyaya Namah
Om Icchashaktinyanshaktikriya-Sha- Ktiniveshitaya Namah
Om Idabhagaya Namah
Om Ihmamatra Vivajitaya Namah
Om Ikshu Bhakshan Lalsaya Namah
Om Ikshuchaapnivesvitaya Namah
Om Ikshulchaapadharaya Namah
Om Ikshu Sagarmadhyastaya Namah
Om Iksuchaaptriekshriye Namah
Om Indhmapriyaya Namah
Om Indirapriyaya Namah
Om Indivardalshamaya Namah
Om Indranil Samdhyutye Namah
Om Indumandalnirmalaya Namah
Om Iradhamne Namah
Om Ishaanaye Namah
Om Ishaanmaulaye Namah
Om Ishaansutaya Namah
Om Ishaya Namah
Om Ishnatraya Kalpantay Namah
Om Iswaku Vighna Vidhwanise Namah
Om Itighne Namah
Om Itikartayatepistaya Namah
Om Jagadhshakshine Namah
Om Jagadhyonaye Namah
Om Jagadishaya Namah
Om Jagan Mayaya Namah
Om Jagazamadhloymeshnimeshaya Namah
Om Jainaya Namah
Om Japaya Namah
Om Japparaya Namah
Om Japyaya Namah
Om Jayaya Namah
Om Jayayparivaraya Namah
Om Jhinvasimnhasanaprabhve Namah
Om Jiyaya Namah
Om Jwalini Maulilalitaya Namah
Om Jwalinipalinilekdhrushye Namah
Om Jyeshta Rajaya Namah
Om Jyesthmanormaya Namah
Om Jyotinarnda La Lalangulaya Namah
Om Kaalchakraya Namah
Om Kaalmukhaya Namah
Om Kaalsaptadashye Namah
Om Kaamdaatre Namah
Om Kadamgolkakaraya Namah
Om Kalanghosthtaya Namah

Om Kalaya Namah
Om Kalaye Namah
Om Kalbhannaya Namah
Om Kalpadromvanalaya Namah
Om Kalpavallidharaya Namah
Om Kalpaya Namah
Om Kalpaya Namah
Om Kamandaloodharaya Namah
Om Kambudharaya Namah
Om Kambukantaya Namah
Om Kaminikamanaya Namah
Om Kaminikantavakrashriye Namah
Om Kammalini Kelilalataya Namah
Om Kantikandlitashraya Namah
Om Kapilaya Namah
Om Karahatidhavsta Sindhu Salilaya Namah
Om Karma Karmaphalpradya Namah
Om Karmakartye Namah
Om Karmashakshine Namah
Om Karnaya Namah
Om Karpadane Namah
Om Karunyadheyaya Namah
Om Kashyapsutaya Namah
Om Kastaye Namah
Om Katagkantaya Namah
Om Katisutrabhoote Namah
Om Kavina Mrushbhaya Namah
Om Kavyanatkaya Namah
Om Kavye Namah
Om Kaykaya Namah
Om Khadagapriyaya Namah
Om Khadagkhantantasaya Namah
Om Khadurasdaya Namah
Om Khagebhyo Namah
Om Khalvaatshrungnilayaya Namah
Om Khandardaya Namah
Om Khandendukrutshekharya Namah
Om Khanimarlaya Namah
Om Khatvanghine Namah
Om Kinnarebhyo Namah
Om Kiritine Namah
Om Kirtidaya Namah
Om Kootharvatye Namah
Om Kotichandrashunirmalaya Namah
Om Kotisuryapratikashaya Namah
Om Kraye Namah
Om Krutdaumukhyadumurkhaya Namah
Om Kshanaya Namah
Om Kshetradhipaya Namah
Om Kukpalnaya Namah
Om Kukupshrutye Namah
Om Kulachalansaya Namah
Om Kumar Gurve Namah
Om Kundaline Namah
Om Kushma Mandsamsambhoothye Namah
Om Kushmandgannayakaya Namah
Om Laasyaparaya Namah
Om Labhkullokavishrutaya Namah
Om Laddukpriyaya Namah
Om Lagnaya Namah
Om Lakshadharmanomayaya Namah
Om Lakshadishpriyadhavaya Namah
Om Lakshapradya Namah
Om Lakshaya Namah
Om Lalita Lalitashraya Namah
Om Lambakarnaya Namah
Om Lambanasikaya Namah
Om Lambovasthaya Namah
Om Lamodaraya Namah
Om Lavaya Namah
Om Layasthaya Namah
Om Lipipadamasanadharaya Namah
Om Lupta Shaktaya Surdvisha Namah
Om Lupta Vighnayasvabhaktana Namah
Om Lupta Vipshot Nashanaya Namah
Om Maddhurnitlochanaya Namah
Om Mahabalaya Namah
Om Maha Ganpatye Namah
Om Mahahanve Namah
Om Mahalaya Namah
Om Mahalkshmi Priyatamaya Namah
Om Mahanadaya Namah
Om Mahate Namah
Om Mahaviraha Vamangaya Namah
Om Mahodaraya Namah
Om Mandagatye Namah
Om Mandanavatyashritangrahye Namah
Om Mandaya Namah
Om Manomayay Namah
Om Mantrek Siddhidaya Namah
Om Manyushebhyo Namah
Om Marute Namah
Om Masaya Namah
Om Matitkamalekshanaya Namah
Om Matrulingadharya Namah
Om Medhadaya Namah
Om Meghnadaya Namah
Om Mekhlavate Namah
Om Meru Prushtaya Namah
Om Merve Namah
Om Mimawsaye Namah
Om Mohatkataya Namah
Om Mohinimohanaya Namah
Om Mohini Priyaya Namah
Om Mokshaya Namah
Om Mritunjaya Namah
Om Mudgarayudhaya Namah
Om Muhurtaye Namah
Om Muktidaya Namah
Om Munipadye Namah
Om Mushak Vahanaya Namah
Om Naadpratithistaya Namah
Om Nadaya Namah
Om Nadinandbhujaya Namah
Om Nadmadhyaprathistaya Namah
Om Nakta Namah
Om Nalinikamykaya Namah
Om Namodekonpanchashan-Marudvarga- Nirgarlaya Namah
Om Namo Namah
Om Nandananditpithshriye Namah
Om Nandanaya Namah
Om Nandipriya Namah
Om Nandisumatimaulimahapadminidhi prabhave Namah
Om Nandonandbhinaalhakaya Namah
Om Nandyaya Namah
Om Navadharniketanaya Namah
Om Navanathmahanathaya Namah
Om Navdurganishevitaya Namah
Om Navdwarpuradharaya Namah
Om Navnagasanadhyasine Namah
Om Navnagvibhusnaya Namah
Om Navnarayanshitaya Namah
Om Navnidhyanushasitre Namah
Om Navratnavichitrangaya Namah
Om Navshaktishirodhrutaya Namah
Om Nayan Mudravate Namah
Om Nibidmastaya Namah
Om Niddhi Priya Pati Priyaya Namah
Om Nidhye Namah
Om Nimishaya Namah
Om Nimnabhaye Namah
Om Nirangkushaya Namah
Om Nirmalaya Namah
Om Nirmayaya Namah
Om Niskalaya Namah
Om Nityanityawantisitaya Namah
Om Nityanityaya Namah
Om Nityashaivaya Namah
Om Nityaya Namah
Om Nyanaya Namah
Om Nyayvistaraya Namah
Om Ojaswate Namah
Om Omkaraya Namah
Om Omkar Vachaya Namah
Om Oshdhipatye Namah
Om Paashine Namah
Om Padahatijitshitye Namah
Om Padmaprasnyenaya Namah
Om Pakshaya Namah
Om Panchadashshitanshunimarlaya Namah
Om Panchadharaya Namah
Om Panchaksharatmane Namah
Om Panchaksharparayanaya Namah
Om Pancharankaya Namah
Om Panchasdrudravigrahaya Namah
Om Panchasdvishnushaktishaya Namah
Om Panchashamatrukalaya Namah
Om Panchashdaksharshrenye Namah
Om Panchasyaya Namah
Om Panchatmane Namah
Om Panchavaranaya Namah
Om Panchavaranvaritaya Namah
Om Panchbanaya Namah
Om Panchbhakshapriyaya Namah
Om Panchbhramayasphurtye Namah
Om Panchkaraya Namah
Om Panchkrutyakrute Namah
Om Panchpranavbhavitaya Namah
Om Panchshivatmakaya Namah
Om Panchtalaya Namah
Om Panchvinshashakyapurshaya Namah
Om Parabhichaarashamnaya Namah
Om Paranandaya Namah
Om Parandaya Namah
Om Parasmayedhamne Namah
Om Paratparaya Namah
Om Parmatmanye Namah
Om Parsmayepadaya Namah
Om Pashubhyo Namah
Om Pashupashivimochkaya Namah
Om Pashupataya Namah
Om Pashupatye Namah
Om Pataljhangaya Namah
Om Patanjalaya Namah
Om Pavanandaya Namah
Om Phalhastaya Namah
Om Phanipatye Namah
Om Phanitpriyaya Namah
Om Phetkaraya Namah
Om Pinaskandaya Namah
Om Pinjhangaya Namah
Om Pinvakshave Namah
Om Pitambaraya Namah
Om Pitrubhyo Namah
Om Praharaya Namah
Om Prakrutye Namah
Om Pramanpratyatiyaya Namah
Om Pramodaya Namah

Om Prananpranmochanaya Namah
Om Pranatatinivarnaya Namah
Om Prashanaya Namah
Om Prasmayeyomne Namah
Om Pratapine Namah
Om Prathameshvaraya Namah
Om Prathmay Namah
Om Prativadimukhastambhaya Namah
Om Prithvikatye Namah
Om Prodshantpadvasaya Namah
Om Pronmatkatye Namah
Om Pujavarinivirtaya Namah
Om Punse Namah
Om Puranandaya Namah
Om Puranebhyo Namah
Om Puranpuroshtamaya Namah
Om Purnanandaya Namah
Om Purna Patrine Namah
Om Purshaya Namah
Om Pushdantabhide Namah
Om Pushkar Stasvarnaghatipurna-Ratnabhi Varshakaya Namah
Om Putra Pautradaya Namah
Om Rahave Namah
Om Rajorakshakaraya Namah
Om Raj Putraya Namah
Om Rajyasukhpradya Namah
Om Rakshyobhyo Namah
Om Raktakaraya Namah
Om Raktakshenaya Namah
Om Raktalvoshtapallavaya Namah
Om Raktamalyavibhushaya Namah
Om Raktambharaya Namah
Om Raktaya Namah
Om Rama Ramesh Puruvangaya Namah
Om Ranjkaya Namah
Om Rasaya Namah
Om Rashaye Namah
Om Raspriyaya Namah
Om Rasyaya Namah
Om Rathnagharbhaya Namah
Om Rati Kandarpaschimaya Namah
Om Ratnamandapamdhyastaya Namah
Om Ratnamaulye Namah
Om Ratna Sinha Shrayaya Namah
Om Raudrimudripadabjaya Namah
Om Ravanarchitaya Namah
Om Rayaye Namah
Om Ridhisiddhipradaykay Namah
Om Ridhi Siddhi Pravartkaya Namah
Om Rintraya Vimochkaya Namah
Om Rudra Priyaya Namah
Om Rudrashirogharaya Namah
Om Rudraya Namah
Om Rushtachiprasasnaya Namah
Om Saamgaanartaya Namah
Om Saampanchdashaya Namah
Om Sachetnaya Namah
Om Sadashivaya Namah
Om Sadbhaktdhyanigadhaya Namah
Om Sadchaaraya Namah
Om Sadhyebhyo Namah
Om Sadhyojaatsvarnamujyamekiline Namah
Om Sadsvayadktidayakaya Namah
Om Sahastrakshapalapahaya Namah

Om Sahastranaamsanstutaya Namah
Om Sahastrapadye Namah
Om Sahastrapatranilaya Namah
Om Sahastraphanmushnaya Namah
Om Sahastrashakashaya Namah
Om Sahastrashirnepurshaya Namah
Om Sakamdayinipithaya Namah
Om Sakilkaya Namah
Om Sakshine Namah
Om Samarprandipkaya Namah
Om Sambruhitataya Namah
Om Samedhitsmrudhishriye Namah
Om Sammitaya Namah
Om Samudrebhyo Namah
Om Samuradamanthanaya Namah
Om Sanghkhyaya Namah
Om Saptachandomakhphrabhve Namah
Om Saptachandomodmadaya Namah
Om Saptachandonidhye Namah
Om Saptadashaksharaya Namah
Om Saptadashaya Namah
Om Saptadhikelikasaraya Namah

Om Saptadviporupmandalaya Namah
Om Saptagatrunishevitaya Namah
Om Saptahotre Namah
Om Saptakotimahamantramantra-Tava- Yadhyute Namah
Om Saptangrajyasukhdaya Namah
Om Saptapatalcharanaya Namah
Om Saptarshibhyo Namah
Om Saptarshiganmanditaya Namah
Om Saptasvarashraya Namah
Om Saptaswarlokmukutaya Namah
Om Saptavinshanitareshaya Namah
Om Saptavinshantiyogkrute Namah
Om Saraswatashraya Namah
Om Saridbhyo Namah
Om Sarpagrevayakatangaya Namah
Om Sarpaharkatisutraya Namah
Om Sarpakakshodarabandhaya Namah
Om Sarpakotirkataya Namah
Om Sarpayagnopavitve Namah
Om Sarrparajotariyakaya Namah
Om Saruvadanaya Namah
Om Sarvadevatmanye Namah
Om Sarvakalikasansadhiye Namah
Om Sarvakarnakarnaya Namah
Om Sarvamangalmaanglaya Namah
Om Sarvanbharanshobhadaya-Lakshit- A Namah
Om Sarvanetradhivasaya Namah
Om Sarvanjayasampuranalakshna Namah

Om Sarva Sadguru Samnveyaya Namah
Om Sarvashaktayambijashraya Namah
Om Sarvashobhasamvitaya Namah
Om Sarvavashyakaraya Namah
Om Sarvaya Namah
Om Sarvbheshejbhesjaya Namah
Om Satvataya Namah
Om Satyanityavatisitaya Namah
Om Satyasankalpaya Namah
Om Satyashiroruhaya Namah
Om Satyaya Namah
Om Satye Namah
Om Saubhagyavardhanaya Namah
Om Sauraya Namah

Om Sausarnandaya Namah
Om Savanvide Namah
Om Savavrutpashirnkaya Namah
Om Sevonnidramadravyaya Namah
Om Shaaktaya Namah
Om Shaalimanjaribhrute Namah
Om Shaalkaya Namah
Om Shaanvatyadhikphrabhave Namah
Om Shabdhabrahmane Namah
Om Shadadharaya Namah
Om Shadadhvadhvantvidhwansine Namah
Om Shadaksharaya Namah
Om Shadamirbhayabhanjanaya Namah
Om Shadavairivargvidhwanse Namah
Om Shadhrutukusumastragvine Namah
Om Shadrashasraya Namah
Om Shailebhyo Namah
Om Shaivaya Namah
Om Shaktye Namah
Om Shamabhatre Namah
Om Shamapararayanaya Namah
Om Shamaya Namah
Om Shambaraya Namah
Om Shambhavey Namah
Om Shambhushaktiganeshwaraya Namah
Om Shambhuvakrrodhyaya Namah
Om Shambuhasyabhuve Namah
Om Shambukopagne Namah
Om Shambutejese Namah
Om Shamprapayaya Namah
Om Shandgulmahahryadaya Namah
Om Shangirne Namah
Om Shanmukhaya Namah
Om Shanmukhbhrave Namah
Om Sharanyaya Namah
Om Shashine Namah
Om Shashtachakradhamne Namah
Om Shastagranithbhedakaya Namah
Om Shastakarmanirtaya Namah
Om Shastakonpithaya Namah
Om Shastashakliparivaritaya Namah
Om Shastatkarduraya Namah

Om Shastatrinshattatvasambhootye Namah
Om Shastre Namah
Om Shatanandaya Namah
Om Shatanikaya Namah
Om Shatdharavyudhaya Namah
Om Shatdhrutye Namah
Om Shatmakhaya Namah
Om Shatpatrayatekshanaya Namah
Om Shaundisaundary Amanditaya Namah
Om Shelorve Namah
Om Shemanandaya Namah
Om Shikhagranilaya Namah
Om Shikreswaraya Namah
Om Shiprakshemkaraya Namah
Om Shipra Prasadnaya Namah
Om Shivabhavadhyustakotinaya-Kdhu- Randharaya Namah
Om Shivaya Namah
Om Shivshokharine Namah
Om Shlishtajhanve Namah
Om Shochiskeshahahridyashraya Namah
Om Shodadharnilaya Namah
Om Shodasswarmatrukaya Namah
Om Shodshendukalamakaya Namah
Om Shokhanine Namah
Om Shonisurdhurbhaya Namah
Om Shooline Namah
Om Shoorpakarnakaya Namah
Om Shraushnaam Namah
Om Shreeniketanaya Namah
Om Shrihridhaya Namah
Om Shrojbhrute Namah

Om Shrustye Namah
Om Shrutye Namah
Om Shubanaya Namah
Om Shvetalaya Namah
Om Shvetamdharaya Namah
Om Shvetatpatraruchiraya Namah
Om Shvetchaamravijitaya Namah
Om Shvetmalyavibhushnaya Namah
Om Siddha Lakshmi Manoramaya Namah
Om Siddha Vinayakaya Namah
Om Siddhaya Namah
Om Siddhi Priyaya Namah
Om Simhavanaya Namah
Om Sindhuritmahakumbhaya Namah
Om Smrutye Namah
Om Somakarghantaya Namah
Om Sphurdurgrasanashraya Namah

Om Spramod Pramodanaya Namah
Om Srishtilingaya Namah
Om Srushtistitilayayakridaya Namah
Om Stabkakaarkumbhargraya Namah
Om Sthanupriyaya Namah
Om Sthanway Namah
Om Sthattre Namah
Om Sthavarayajungmayajagte Namah
Om Sthitye Namah
Om Sthoolkukshave Namah
Om Sthulorve Namah
Om Subhagashanshritpadaya Namah
Om Sukhaya Namah
Om Sukhine Namah
Om Sumangalsumangalaya Namah
Om Sumukhaya Namah
Om Suran Nandaya Namah
Om Surkunjarbhednaya Namah
Om Surupaya Namah
Om Surya Mandal Madhya Gayay Namah
Om Svadakshinaya Namah
Om Svadha Namah
Om Svaha Namah
Om Svandantabhrute Namah
Om Svaswamvedaya Namah
Om Svojhase Namah
Om Swadhumibhavaya Namah
Om Swahashakteye Namah
Om Swatantraya Namah
Om Swatit Namah
Om Tadhvipallavanthansta Sarva Namah
Om Tanzhankkarmaninupuraya Namah
Om Tanzhankkarspharsauravaya Namah
Om Taraye Namah
Om Tarkansakaya Namah

Om Tarkantkaya Namah
Om Tarkantkaya Namah
Om Tarkaya Namah
Om Tarkstaya Namah
Om Tatparaya Namah
Om Tatvampadnirupitaya Namah
Om Tatvanaampramayatatvaya Namah
Om Tejovatishirroratnaya Namah
Om Tithaye Namah
Om Trayasintrashatkotisurshreni-P- Ranatpadukaya Namah
Om Trayodasbhidabhinnavishwe-Deva- Dhidevataya Namah
Om Tretrarivargaphaldaya Namah
Om Tridashebhyo Namah
Om Tridhamne Namah
Om Trigunatmane Namah
Om Trikaraya Namah

Om Trilochanaya Namah
Om Trilokdaye Namah
Om Trishaktishaya Namah
Om Trishastayaksharsanshraya Namah
Om Trivaprasanayanaya Namah
Om Trivashivodhrutpadaya Namah
Om Triyatnave Namah
Om Trute Namah
Om Tumbarve Namah
Om Tungasavyadantaya Namah
Om Tung Shaktikaya Namah
Om Uchistganeshaya Namah
Om Uchistganya Namah
Om Udarravidashargrane Namah
Om Uddabhrunmaulaye Namah
Om Umangkelikutukine Namah
Om Umangmaljaya Namah
Om Uma Putraya Namah
Om Underkablipriyaya Namah
Om Unnatannaya Namah
Om Unnatprapadaya Namah
Om Upendraya Namah
Om Urjswate Namah
Om Ushapohadurasdaya Namah
Om Ushmamalamdaya Namah
Om Vaamdevaya Namah
Om Vachasiddhaya Namah
Om Vaghieshwaripatye Namah
Om Vaikhansaya Namah
Om Vainayakaya Namah
Om Vajrivajranivanaya Namah
Om Vakratundaya Namah

Om Vamramaya Namah
Om Vandhaya Namah
Om Vanihadhamtrayashraya Namah
Om Vanijivhaya Namah
Om Vanmaline Namah
Om Vannivadanaya Namah
Om Vannyaya Namah
Om Varahardanaya Namah
Om Varanyaya Namah
Om Varaya Namah
Om Varpradaya Namah
Om Varshay Namah
Om Vasandharamdondhamaha-Shangnidhi prabhave Namah
Om Vashanaam Namah
Om Vashine Namah
Om Vasvanasikaya Namah
Om Vayukilkaya Namah
Om Vedangebhyo Namah
Om Vedantgocharaya Namah
Om Vibhavdaya Namah
Om Vidhatre Namah
Om Vidhyutisamudkaya Namah
Om Vidnyanaya Namah
Om Vidyadharebhyo Namah
Om Vidyapradaya Namah
Om Vighnakrutighancharnaya Namah
Om Vighnanayakaya Namah
Om Vighnarajaya Namah
Om Vighnasampallvopghanya Namah
Om Vijayasthirajaya Namah
Om Vijayavijayavahaya Namah
Om Vijaypradaya Namah
Om Vikarne Namah
Om Viktaya Namah
Om Vilasinikrutlaasaya Namah
Om Vinayakratipriyaya Namah
Om Vinaykaya Namah
Om Vippaschidvardaya Namah
Om Virshripradaya Namah
Om Virupakshaya Namah
Om Vishnawe Namah
Om Vishtpine Namah
Om Vishwabandanvishkambha-Dharaya- Namah
Om Vishwadijannatranaya Namah
Om Vishwakatre Namah
Om Vishwa Mukhaya Namah
Om Vishwanetre Namah
Om Vishwa Rupaya Namah
Om Vishwasthavarjungmanchyate Namah
Om Vishwataschyachakshushe Namah
Om Vishwatomukhaya Namah
Om Vishwebhayadaikaraya Namah
Om Vishwewarprabhave Namah

Om Vivasana Shravaya Namah
Om Vjrayadastraparivaraya Namah
Om Vowshnaam Namah
Om Vyadhakshaya Namah
Om Vyaghrajinambaraya Namah
Om Vyaktya Namah
Om Vyomanabhaye Namah
Om Vyomne Namah
Om Vyuukhyahatydtyatshriye Namah
Om Yachakpriyaya Namah
Om Yadnyagoptre Namah
Om Yadnyapatye Namah
Om Yadnyaphalpradaya Namah
Om Yagna Kayaya Namah
Om Yagnikaya Namah

Om Yakshyebhyo Namah
Om Yamaya Namah
Om Yashaskaraya Namah
Om Yashvasine Namah
Om Yogadhipaya Namah
Om Yogagamyaya Namah
Om Yogaya Namah
Om Yogaya Namah
Om Yugaya Namah
Om Zhalazalolsadanazhankaribh-Ramara Kulaya Namah

இன்றைய ராசிபலன் | Today rasi palan பார்க்க கிளிக் செய்யவும்

மேலும் பல ஆன்மீக தகவல்களுக்கு Telegram சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.

கூகுள் நியூஸில் ஆன்மீக தகவலை பாலோ செய்யவும்

அண்மை வெப் ஸ்டோரி களை காண கிளிக் செய்யவும்: – Web story


இதையும் படிக்கலாமே

Latest

1008 names of ganesha in english, 1008 names of ganesha pdf, 1008 names of ganesha with meaning, ganesh sahasranama pdf, 1008 names of ganesha in tamil, 1008 names of ganesha for baby boy, 1008 names of ganesha in telugu, 1008 names of ganesha in gujarati, 1008 names of ganesha in english, 1008 names of ganesha pdf, 1008 names of ganesha with meaning, ganesh sahasranama pdf, 1008 names of ganesha in tamil, 1008 names of ganesha for baby boy

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular