திருக்குறள் – Thirukural

திருக்குறள் | Thirukural | குறள் | திருவள்ளுவர்1330 Kural | adhikaram in tamil PDF | அறத்துப்பால், பாயிரவியல் இல்லறவியல் tamil, english translation, transliteration அறத்துப்பால் | பாயிரவியல் | இல்லறவியல் | துறவறவியல் | ஊழியல் | பொருட்பால் Thirukkural in tamil | Thiruvalluvar | Kural explanation | Tiruvallurar kural | thirukural with tamil meaning | thirukural tamil | thirukural online | adhigaram

திருவள்ளுவர் திருக்குறள் 1330 Kural

திருக்குறள் அதிகாரம் 1– கடவுள் வாழ்த்து- Katavul Vaazhththu

திருக்குறள் அதிகாரம் 2 – வான்சிறப்பு Thirukkural adhikaram 2 Vaansirappu

திருக்குறள் அதிகாரம் 3 – நீத்தார் பெருமை Thirukkural adhikaram 3 Neeththaar Perumai

திருக்குறள் அதிகாரம் 4 – அறன் வலியுறுத்தல் Thirukkural adhikaram 4 Aran Valiyuruththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 5 – இல்வாழ்க்கை Thirukkural adhikaram 5 Ilvaazhkkai

திருக்குறள் அதிகாரம் 6 – வாழ்க்கைத் துணைநலம் Thirukkural adhikaram 6 Vaazhkkaith Thunainalam

திருக்குறள் அதிகாரம் 7 – மக்கட்பேறு Thirukkural adhikaram 7 Pudhalvaraip Perudhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 8 – அன்புடைமை Thirukkural adhikaram 8 Anputaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 9 – விருந்தோம்பல் Thirukkural adhikaram 9 Virundhompal

திருக்குறள் அதிகாரம் 10 – இனியவை கூறல் Thirukkural adhikaram 10 Iniyavaikooral

திருக்குறள் அதிகாரம் 11 – செய்ந்நன்றியறிதல் Thirukkural adhikaram 11 Seynnandri Aridhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 12 – நடுவு நிலைமை Thirukkural adhikaram 12 Natuvu Nilaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 13 – அடக்கம் உடைமை Thirukkural adhikaram 13 Atakkamutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 14 – ஒழுக்கம் உடைமை Thirukkural adhikaram 14 Ozhukkamutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 15–பிறனில் விழையாமை Thirukkural adhikaram 15 Piranil Vizhaiyaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 16 – பொறையுடைமை Thirukkural adhikaram 16 Poraiyutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 17 – அழுக்காறாமை Thirukkural adhikaram 17 Azhukkaaraamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 18 – வெஃகாமை Thirukkural adhikaram 18 Veqkaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 19 – புறங்கூறாமை Thirukkural adhikaram 19 Purangooraamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 20 –பயனில சொல்லாமை Thirukkural adhikaram 20 Payanila Sollaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 21 – தீவினையச்சம் Thirukkural adhikaram 21 Theevinaiyachcham

திருக்குறள் அதிகாரம் 22 – ஒப்புரவறிதல் Thirukkural adhikaram 22 Oppuravaridhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 23 – ஈ.கை Thirukkural adhikaram 23 Eekai

திருக்குறள் அதிகாரம் 24 – புகழ் Thirukkural adhikaram 24 Pukazh

திருக்குறள் அதிகாரம் 25 – அருளுடைமை Thirukkural adhikaram 25 Arulutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 26 – புலால் மறுத்தல் Thirukkural adhikaram 26 Pulaanmaruththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 27 – தவம் Thirukkural adhikaram 27 Thavam

திருக்குறள் அதிகாரம் 28 – கூடா ஒழுக்கம் Thirukkural adhikaram 28 Kootaavozhukkam

திருக்குறள் அதிகாரம் 29 – கள்ளாமை Thirukkural adhikaram 29 Kallaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 30 – வாய்மை Thirukkural adhikaram 30 Vaaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 31 – வெகுளாமை Thirukkural adhikaram 31 Vekulaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 32 – இன்னா செய்யாமை Thirukkural adhikaram 32 Innaaseyyaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 33 – கொல்லாமை Thirukkural adhikaram 33 Kollaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 34 – நிலையாமை Thirukkural adhikaram 34 Nilaiyaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 35 – துறவு Thirukkural adhikaram 35 Thuravu

திருக்குறள் அதிகாரம் 36 – மெய்யுணர்தல் Thirukkural adhikaram 36 Meyyunardhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 37 – அவா அறுத்தல் Thirukkural adhikaram 37 Avaavaruththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 38 – ஊழ் Thirukkural adhikaram 38 Oozh

திருக்குறள் அதிகாரம் 39 – இறைமாட்சி Thirukkural adhikaram 39 Iraimaatchi

திருக்குறள் அதிகாரம் 40 – கல்வி Thirukkural adhikaram 40 kalvi

திருக்குறள் அதிகாரம் 41 – கல்லாமை Thirukkural adhikaram 41 Kallaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 42 – கேள்வி Thirukkural adhikaram 42 Kelvi

திருக்குறள் அதிகாரம் 43 – அறிவுடைமை Thirukkural adhikaram 43 Arivutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 44- குற்றங்கடிதல் Thirukkural adhikaram 44 Kutrangatidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 45 – பெரியாரைத் துணைக்கோடல் Thirukkural adhikaram 45 Periyaaraith Thunaikkotal

திருக்குறள் அதிகாரம் 46 – சிற்றினம் சேராமை Thirukkural adhikaram 46 Sitrinanjeraamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 47 –தெரிந்து செயல்வகை Thirukkural adhikaram 47 Therindhuseyalvakai

திருக்குறள் அதிகாரம் 48 – வலியறிதல் Thirukkural adhikaram 48 Valiyaridhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 49 – காலமறிதல் Thirukkural adhikaram 49 Kaalamaridhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 50 – இடனறிதல் Thirukkural adhikaram 50 Itanaridhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 51 – தெரிந்து தெளிதல் Thirukkural adhikaram 51 Therindhudhelidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 52-தெரிந்து வினையாடல் Thirukkural adhikaram 52 Therindhuvinaiyaatal

திருக்குறள் அதிகாரம் 53 – சுற்றந் தழால் Thirukkural adhikaram 53 Sutrandhazhaal

திருக்குறள் அதிகாரம் 54 – பொச்சாவாமை Thirukkural adhikaram 54 Pochchaavaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 55 – செங்கோன்மை Thirukkural adhikaram 55 Sengonmai

திருக்குறள் அதிகாரம் 56 – கொடுங்கோன்மை Thirukkural adhikaram 56 Kotungonmai

திருக்குறள் அதிகாரம் 57 – வெருவந்த செய்யாமை Thirukkural adhikaram 57 Veruvandhaseyyaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 58 – கண்ணோட்டம் Thirukkural adhikaram 58 Kannottam

திருக்குறள் அதிகாரம் 59 – ஒற்றாடல் Thirukkural adhikaram 59 Otraatal

திருக்குறள் அதிகாரம் 60 – ஊக்கம் உடைமை Thirukkural adhikaram 60 Ookkamutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 61 – மடி இன்மை Thirukkural adhikaram 61 Matiyinmai

திருக்குறள் அதிகாரம் 62 – ஆள்வினை உடைமை Thirukkural adhikaram 62 Aalvinaiyutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 63-இடுக்கண் அழியாமை Thirukkural adhikaram 63 Itukkan Azhiyaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 64 – அமைச்சு Thirukkural adhikaram 64 Amaichchu

திருக்குறள் அதிகாரம் 65 – சொல்வன்மை Thirukkural adhikaram 65 Solvanmai

திருக்குறள் அதிகாரம் 66- வினைத் தூய்மை Thirukkural adhikaram 66 Vinaiththooimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 67 – வினைத்திட்பம் Thirukkural adhikaram 67 Vinaiththitpam

திருக்குறள் அதிகாரம் 68 – வினை செயல்வகை Thirukkural adhikaram 68 Vinaiseyalvakai

திருக்குறள் அதிகாரம் 69 – தூது Thirukkural adhikaram 69 Thoodhu

திருக்குறள் அதிகாரம் 70 – மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் Thirukkural adhikaram 70 Conduct in the Presence of the King

திருக்குறள் அதிகாரம் 71- குறிப்பறிதல் Thirukkural adhikaram 71 Kuripparidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 72 – அவை அறிதல் Thirukkural adhikaram 72 Avaiyaridhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 73 – அவை அஞ்சாமை Thirukkural adhikaram 73 Avaiyanjaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 74 – நாடு Thirukkural adhikaram 74 Naatu

திருக்குறள் அதிகாரம் 75 – அரண் Thirukkural adhikaram 75 Aran

திருக்குறள் அதிகாரம் 76- பொருள் செயல்வகை Thirukkural adhikaram 76 Porulseyalvakai

திருக்குறள் அதிகாரம் 77 – படை மாட்சி Thirukkural adhikaram 77 Pataimaatchi

திருக்குறள் அதிகாரம் 78 – படைச் செருக்கு Thirukkural adhikaram 78 Pataichcherukku

திருக்குறள் அதிகாரம் 79 – நட்பு Thirukkural adhikaram 79 Natpu

திருக்குறள் அதிகாரம் 80 – நட்பாராய்தல் Thirukkural adhikaram 80 Natpaaraaidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 81- பழைமை Thirukkural adhikaram 81 Pazhaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 82 – தீ நட்பு Thirukkural adhikaram 82 Thee Natpu

திருக்குறள் அதிகாரம் 83 – கூடா நட்பு Thirukkural adhikaram 83 Kootaanatpu

திருக்குறள் அதிகாரம் 84 – பேதைமை Thirukkural adhikaram 84 Pedhaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 85 – புல்லறிவாண்மை Thirukkural adhikaram 85 Pullarivaanmai

திருக்குறள் அதிகாரம் 86- இகல் Thirukkural adhikaram 86 Ikal

திருக்குறள் அதிகாரம் 87 – பகை மாட்சி Thirukkural adhikaram 87 Pakaimaatchi

திருக்குறள் அதிகாரம் 88 – பகைத்திறம் தெரிதல் Thirukkural adhikaram 88 Pakaiththirandheridhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 89 – உட்பகை Thirukkural adhikaram 89 Utpakai

திருக்குறள் அதிகாரம் 90 – பெரியாரைப் பிழையாமை Thirukkural adhikaram 90 Periyaaraip Pizhaiyaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 91- பெண்வழிச் சேறல் Thirukkural adhikaram 91 Penvazhichcheral

திருக்குறள் அதிகாரம் 92 – வரைவின் மகளிர் Thirukkural adhikaram 92 Varaivinmakalir

திருக்குறள் அதிகாரம் 93 – கள்ளுண்ணாமை Thirukkural adhikaram 93 Kallunnaamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 94 – சூது Thirukkural adhikaram 94 Soodhu

திருக்குறள் அதிகாரம் 95 – மருந்து Thirukkural adhikaram 95 Marundhu

திருக்குறள் அதிகாரம் 96- குடிமை Thirukkural adhikaram 96 Kutimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 97 – மானம் Thirukkural adhikaram 97 Maanam

திருக்குறள் அதிகாரம் 98 – பெருமை Thirukkural adhikaram 98 Perumai

திருக்குறள் அதிகாரம் 99 – சான்றாண்மை Thirukkural adhikaram 99 Saandraanmai

திருக்குறள் அதிகாரம் 100 – பண்புடைமை Thirukkural adhikaram 100 Panputaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 133 – ஊடலுவகை Thirukkural adhikaram 133 Ootaluvakai

திருக்குறள் அதிகாரம் 132 – புலவி நுணுக்கம் Thirukkural adhikaram 132 Pulavi Nunukkam

திருக்குறள் அதிகாரம் 131- புலவி Thirukkural adhikaram 131 Pulavi

திருக்குறள் அதிகாரம் 130-நெஞ்சொடு புலத்தல் Thirukkural adhikaram 130 Nenjotupulaththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 129-புணர்ச்சி விதும்பல் Thirukkural adhikaram 129 Punarchchividhumpal

திருக்குறள் அதிகாரம் 128-குறிப்பறிவுறுத்தல் Thirukkural adhikaram 128 Kuripparivuruththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 127 – அவர்வயின் விதும்பல் Thirukkural adhikaram 127 Avarvayinvidhumpal

திருக்குறள் அதிகாரம் 126- நிறையழிதல் Thirukkural adhikaram 126 Niraiyazhidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 125-நெஞ்சொடு கிளத்தல் Thirukkural adhikaram 125 Nenjotukilaththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 124-உறுப்புநலன் அழிதல் Thirukkural adhikaram 124 Uruppunalanazhidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 123 – பொழுதுகண்டு இரங்கல் Thirukkural adhikaram 123 Pozhudhukantirangal

திருக்குறள் அதிகாரம் 122 – கனவுநிலை உரைத்தல் Thirukkural adhikaram 122 Kanavunilaiyuraiththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 121 – நினைந்தவர் புலம்பல் Thirukkural adhikaram 121 Ninaindhavarpulampal

திருக்குறள் அதிகாரம் 120 – தனிப்படர் மிகுதி Thirukkural adhikaram 120 Thanippatarmikudhi

திருக்குறள் அதிகாரம் 119 – பசப்புறு பருவரல் Thirukkural adhikaram 119 Pasapparuparuvaral

திருக்குறள் அதிகாரம் 118 – கண் விதுப்பழிதல் Thirukkural adhikaram 118 Kanvidhuppazhidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 117 –படர்மெலிந் திரங்கல் Thirukkural adhikaram 117 Patarmelindhirangal

திருக்குறள் அதிகாரம் 116- பிரிவு ஆற்றாமை Thirukkural adhikaram 116 Pirivaatraamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 115 – அலர் அறிவுறுத்தல் Thirukkural adhikaram 115 Alararivuruththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 114 – நாணுத் துறவுரைத்தல் Thirukkural adhikaram 114 Naanuththuravuraiththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 113 – காதற் சிறப்புரைத்தல் Thirukkural adhikaram 113 Kaadharsirappuraiththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 112 – நலம் புனைந்து உரைத்தல் Thirukkural adhikaram 112 Nalampunaindhuraiththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 111- புணர்ச்சி மகிழ்தல் Thirukkural adhikaram 111 Punarchchimakizhdhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 110 – குறிப்பறிதல் Thirukkural adhikaram 110 Kuripparidhal

திருக்குறள் அதிகாரம் 109 – தகை அணங்குறுத்தல் Thirukkural adhikaram 109 Thakaiyananguruththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 108 – கயமை Thirukkural adhikaram 108 Kayamai

திருக்குறள் அதிகாரம் 107 – இரவச்சம் Thirukkural adhikaram 107 Iravachcham

திருக்குறள் அதிகாரம் 106- இரவு Thirukkural adhikaram 106 Iravu

திருக்குறள் அதிகாரம் 105 – நல்குரவு Thirukkural adhikaram 105 Nalkuravu

திருக்குறள் அதிகாரம் 104 – உழவு Thirukkural adhikaram 104 Uzhavu

திருக்குறள் அதிகாரம் 103 – குடிசெயல் வகை Thirukkural adhikaram 103 Kutiseyalvakai

திருக்குறள் அதிகாரம் 102 – நாணுடைமை Thirukkural adhikaram 102 Naanutaimai

திருக்குறள் அதிகாரம் 101- நன்றியில் செல்வம் Thirukkural adhikaram 101 Nandriyilselvam

இன்றைய ராசிபலன் | Today rasi palan பார்க்க கிளிக் செய்யவும்

மேலும் பல ஆன்மீக தகவல்களுக்கு Telegram சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.

கூகுள் நியூஸில் ஆன்மீக தகவலை பாலோ செய்யவும்

அண்மை வெப் ஸ்டோரி களை காண கிளிக் செய்யவும்: – Web story


இதையும் படிக்கலாமே

Latest